Oceny Oddziaływania na Środowisko EKOMAN since: 1998 Zapasowy naglowek JPG
    Strona Główna     Rejestracja     Logowanie     Kontakt     Mapa strony     Wyszukiwanie             Obsługa Firm     Prawo OŚ     Powietrze     Akustyka     Obszary    
Zapasowy naglowek JPG
    Zakres     Preferencje     Formularz Danych                                    

Rozwiązujemy wszytkie problemy firm związane z Ochroną Środowiska. Obsługa w zakresie:

brak Wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska - opracowanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

brak Prowadzenia ewidencji odpadów w celu przekazywania marszałkowi województwa raz w roku zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów wytworzonych,

brak Sporządzenie raz w roku raportu do krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (KOBIZE)z możliwością zarejestrowania zakładu

brak Wykonywanie ocen oddziaływania na środowisko w celu uzyskania wymaganych decyzji w procesie inwestycji:
brak --Karta informacyjna przedsięwzięcia,
brak --Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

brak Wykonanie wniosków w celu uzyskania potrzebnych pozwoleń emisyjnych: w tym pozwolenia zintegrowanego IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control) Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń-opracowania,

brak Aktualizacja posiadanych pozwoleń emisyjnych (powietrze, odpady, ścieki),

brak Na życzenie - obecność podczas kontroli WIOŚ w zakładzie,

brak Doradztwo prawne oraz doradztwo w doborze podwykonawców innych usług ekologicznych.


k o n t a k t

EKOMAN
85-078 BYDGOSZCZ
ul. Chocimska 3

tel:796 08 60 60

biuro@ekoman.pl kontakt@ekoman.pl

zumi
♦Ochrona Środowiska Bydgoszcz    ⇒Ochrona Środowiska Kujawsko-Pomorskie ⇒Ochrona Środowiska Polska ♦
⇒Ochrona Środowiska ⇒Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ⇒Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ⇒Analiza Akustyczna
⇒Raport Środowiskowy ⇒Pozwoleneie ODPADY (Wytwarzanie,Odzysk,Transport,Zbieranie) ⇒Pozwolenie Wodnoprawne ⇒Pozwolenia zintegrowanego IPPC
⇒Ochrona Środowiska ⇒Pomiary Hałasu Przemysłowegi i Komunikacyjnego ⇒Analiza porelaizacyjna ⇒Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
⇒Ocena oddziaływania na środowisko ⇒Opłaty za korzystanie ze środowiska ⇒Ewidencjonowanie Odpadów i Sprawozdanie Roczne ⇒Raport KOBIZE
brak obrazu