Oceny Oddziaływania na Środowisko EKOMAN since: 1998 Zapasowy naglowek JPG
    Strona Główna     Rejestracja     Logowanie     Kontakt     Mapa strony     Wyszukiwanie             Obsługa Firm     Prawo OŚ     Powietrze     Akustyka     Obszary    
Zapasowy naglowek JPG
EKOMAN - zespół, doświadczenie, uprawnienia

Autorami opracowań z zakresu oddziaływania na środowisko w postępowaniu dotyczącym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, są biegli Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Rzeczoznawcy NOT, posiadający jednocześnie doświadczenia Unii Europejskiej w wykonywaniu w.w. opracowan. Ponadto zaznaczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za uzyskanie odpowiednich uzgodnien od właściwych organów ochrony środowiska. Nasi rzeczoznawcy są autorami, wielu opracowan, w tym ponad 500 opracowan (raportów) dot. wpływu instalacji i obiektów chemicznych, malarni, składowisk odpadów, spalarni odpadów, obiektów inwentarskich (ponad 210 DJP), dróg komunikacyjnych, oczyszczalni ścieków, ubojni, masarni oraz innych przedsięwzięć zaliczonych do mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W innych tematach związanych z ochroną środowiska byliśmy wykonawcami wielu opracowan dla potrzeb instytucji publicznych i samorządów.

Usługi w zakresie ochrony środowiska:

 1. Opracowania i dokumentacja
  • Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
  • Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
  • Opracowywanie RAPORTÓW KOBIZE
  • Pozwolenia zintegrowanego IPPC(Integrated Pollution Prevention and Control) Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie Zanieczyszczeń-opracowania
  • Karta Informacyjna Przedsięwzięcia
  • Analizy Akustyczne
  • Przegląd ekologiczny
  • Wniosek (zgłoszenie) o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
  • Wniosek o wydanie pozwolenia na emitowanie hałasu
  • Wniosek o wydanie pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami (wytwarzanie, odzysk, transport, zbieranie)
  • Dokumentacja do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego
  • Programy gospodarki odpadami
  • Analizy powykonawcze
  • Prognozy oddziaływania na środowisko
  • POMIARY HAŁASU PRZEMYSŁOWEGO I KOMUNIKACYJNEGO
 1. Opłaty za korzystanie ze środowiska
  • ustalenie wysokości opłat (bieżących i zaległych, 5 lat wstecz) za korzystanie ze środowiska (wszystkie elementy)
  • prowadzenie ewidencji opłat
  • opracowanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat
 1. Kompleksowa obsługa firm i instytucji w zakresie ochrony środowiska korzystania ze środowiska - doradztwo prawne
 1. Pomoc inwestorom w prowadzeniu procesu inwestycyjnego
 1. Pomoc i konsultacja dla osób fizycznych i organizacji społecznych przy ustalaniu stopnia zanieczyszczenia środowiska oraz wpływu hałasu,pól elektromagnetycznych, gazów, pyłów, odpadów i ścieków na środowisko
 1. Pomiary i analiza w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i hałasu
  • modelowanie hałasu, rozprzestrzenianie się hałasu
  • rozprzestrzenianie się zanieczyszczen
 1. Ochrona przyrody
  • raporty oddziaływania na obszary natura 2000
  • opracowania ekofizjograficzne
  • inwentaryzacje przyrodnicze
  • wyceny środowiskowe
  • rekompensaty dla obszarów natura 2000


k o n t a k t

EKOMAN
85-078 BYDGOSZCZ
ul. Chocimska 3

tel:796 08 60 60

biuro@ekoman.pl kontakt@ekoman.pl

zumi
♦Ochrona Środowiska Bydgoszcz    ⇒Ochrona Środowiska Kujawsko-Pomorskie ⇒Ochrona Środowiska Polska ♦
⇒Ochrona Środowiska ⇒Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ⇒Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ⇒Analiza Akustyczna
⇒Raport Środowiskowy ⇒Pozwoleneie ODPADY (Wytwarzanie,Odzysk,Transport,Zbieranie) ⇒Pozwolenie Wodnoprawne ⇒Pozwolenia zintegrowanego IPPC
⇒Ochrona Środowiska ⇒Pomiary Hałasu Przemysłowegi i Komunikacyjnego ⇒Analiza porelaizacyjna ⇒Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
⇒Ocena oddziaływania na środowisko ⇒Opłaty za korzystanie ze środowiska ⇒Ewidencjonowanie Odpadów i Sprawozdanie Roczne ⇒Raport KOBIZE
brak obrazu