Oceny Oddziaływania na Środowisko EKOMAN since: 1998 Zapasowy naglowek JPG
    Strona Główna     Rejestracja     Logowanie     Kontakt     Mapa strony     Wyszukiwanie             Obsługa Firm     Prawo OŚ     Powietrze     Akustyka     Obszary    
Zapasowy naglowek JPG
    Przedsięwzięcia-Postępowanie     Ochrona Powietrza     Hałas     Odpady     Gospodarka Wodno-Ściekowa                            

Wprowadzenie (elementarz)

Bez podstawy prawnej

Zgodnie z UOOŚ każde przedsięwzięcie mogącę znacząo oddziaływać na środowisko wymaga oceny oddziaływania na środowisko, uzyskania decyzji środowiskowej. Klasyfikacje takich przedsięwzięć, dla których trzeba wykonać ocenę OOŚ zawarto w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Listę przedsięwzięć w zależności od grupy przedstawiono piniżej.

Z podstawą prawną

Zgodnie z UOOŚ [USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U.Nr 199 poz. 1227] każde przedsięwzięcie mogącę znacząo oddziaływać na środowisko wymaga oceny oddziaływania na środowisko [art. 59.1 w/w ustawy] , uzyskania decyzji środowiskowej [art. 71.1 w/w ustawy]. Klasyfikacje takich przedsięwzięć, dla których trzeba wykonąć ocenę OOŚ zawarto w Rozporządzeniu Rady Ministrów [z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz.U.Nr 213 poz. 1397]. Listę przedsięwzięć w zależności od grupy przedstawiono piniżej.


k o n t a k t

EKOMAN
85-078 BYDGOSZCZ
ul. Chocimska 3

tel:796 08 60 60

biuro@ekoman.pl kontakt@ekoman.pl

zumi
♦Ochrona Środowiska Bydgoszcz    ⇒Ochrona Środowiska Kujawsko-Pomorskie ⇒Ochrona Środowiska Polska ♦
⇒Ochrona Środowiska ⇒Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ⇒Karta Informacyjna Przedsięwzięcia ⇒Analiza Akustyczna
⇒Raport Środowiskowy ⇒Pozwoleneie ODPADY (Wytwarzanie,Odzysk,Transport,Zbieranie) ⇒Pozwolenie Wodnoprawne ⇒Pozwolenia zintegrowanego IPPC
⇒Ochrona Środowiska ⇒Pomiary Hałasu Przemysłowegi i Komunikacyjnego ⇒Analiza porelaizacyjna ⇒Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
⇒Ocena oddziaływania na środowisko ⇒Opłaty za korzystanie ze środowiska ⇒Ewidencjonowanie Odpadów i Sprawozdanie Roczne ⇒Raport KOBIZE
brak obrazu